elimor webpage builder's
  
.הנש 15 לש ןיטינומ תלעב ןג-תמר עלס םייניש תדבעמ  
הנש 20 לש קתו םע עלס ןתיאו רנבא םיחאה ידי לע תלהונמ
.םיינישה יאנכט תליהקב םתוליעפב םירכומה ,עוצקמב
 
תודבעמה בור יכ ונל עודי ,תולודג םייניש תודבעמ לש ןדיעב  
אפורה ןיב רשקה הבו ,הדיחא טעמכ תורש תמר תונתונ
.ימיטניאו רישי אל םיינישה יאנכטל
 
:רתוי םינתונ - עלס תדבעמב ונא
 
עבטמה תחיקלמ ,ישיא ןפואב הדובעה תא םיעצבמ ונא
התזיראו הדובעה םויס דעו סבגה תקיצי ךרד האפרמהמ
.חולשמל
שמתשהל םיבייחתמ ןכ-ומכ .םינמזב דומעל םיבייחתמ ונא
ללוכ ,רמוחה גוס לע אלמ חוויד תתלו םימדקתמ םירמוחב
.יתטורפ סיטרכ ןתמ
תדמעה וא תכתמ תדידמ ןמזב ףתתשהל םיבייחתמ ונא
.םיגירח םירקמב ,םייניש
תדבעמל ועיגיש םיטנייצפ הכרבב לבקל םיבייחתמ ונא
עבצ לע שגד םישל שי םהב םירקמב ,המצע םיינישה
.תויעבטה םיינישה רוזחישו קייודמ
 
.ןויקינו רדס לע בר שגד םימש ונא  
 
.ןג-תמר זכרמב תמקוממ ונתדבעמ  
 
לופיטל תילמיסקמה הכימתה תא תתל איה ונתפיאש   
.יללכה יאופרה